Llibreria
Logo Fundació Antoni Tàpies

Normativa

Normativa en fundacions

-Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública  DOGC núm. 6780, de 31 de desembre

-Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques DOGC núm. 5123, de 2 de maig. Versió consolidada

-Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions  BOE núm. 310, de 27 de desembre. Versió consolidada

-Estatuts fundació Privada Antoni Tàpies

 

Normativa en mecenatge

-Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo BOE núm. 307, de 24 de diciembre.

 

Normativa en transparència

-Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno BOE núm. 295, de 10 de diciembre.

-Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern DOGC núm. 6780, de 31 de desembre. Correccions d’errades al DOGC núm. 6822, de 3 de març de 2015 i DOGC núm. 6846 de 8 d’abril de 2015. Versió consolidada

-Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establertes per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública DOGC núm. 7707, de 17 de setembre

 

Normativa en contractació pública

-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público BOE núm. 272, de 9 de noviembre.

-Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

 

Normativa comptable i fiscal

-Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 5288, de 31 de desembre

-Decreto 125/2010, de 14 de septiembre de modificación del Plan de contabilidad de las Fundaciones y asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de Catalunya, aprobadas por el Decreto 259/2008 DOGC núm. 5716, de 16 de septiembre.

-Ordre JUS/281/2006, de 6 de juny, per la qual es determinen els formularis i les condicions per a la presentació dels comptes anuals de les fundacions en suport digital o per via telemàtica DOGC núm. 4651, de 9 de juny

-Resolució JUS/3524/2021, de 25 de novembre, per la qual s’aproven els criteris que han de regir el Pla d’actuació inspectora de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública per a l’any 2022  DOGC 8554, de 25 de novembre

-Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 10 d’octubre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge  BOE núm. 307, de 24 de desembre. Versió consolidada

 

Normativa en protecció de dades

-Reglamento general de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016).

-Ley orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.